Skip to main content

Algemene Voorwaarden Vooruitlopers Kindercoaching

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtnemer: Vooruitlopers kindercoaching gevestigd te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81036566. gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
  • Opdrachtgever: de wederpartij van Vooruitlopers kindercoaching bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;
  • Partijen: Ouder(s) en Vooruitlopers kindercoaching;
  • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Ouder(s) en Vooruitlopers kindercoaching betreffende het verlenen van diensten door Vooruitlopers kindercoaching;
  • Diensten: alle door Vooruitlopers kindercoaching geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Vooruitlopers kindercoaching richt zich op het begeleiden van kinderen en jongeren met als doel de schoolprestaties te verbeteren en onderliggende sociaal- emotionele problemen aan te pakken. Vooruitlopers kindercoaching werkt onder andere met de Kernvisie methode. Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl op een natuurlijke manier vanuit hun eigen kracht te laten leren.
  • Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Ouder(s) de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.
  • Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van en met Vooruitlopers kindercoaching, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.

3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Kennismaken / informatie-uitwisseling

1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een gesprek plaatsvinden.

2. Tijdens een eerste afspraak zal Vooruitlopers kindercoaching de Ouder(s) wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde tarieven. Deze zijn tevens in te zien op www.vooruitlopers.nl

3. Ouder(s) zal Vooruitlopers kindercoaching voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Ouder(s) aan Vooruitlopers kindercoaching mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.   

Artikel 4. Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Ouder(s) voor akkoord zijn ondertekend.

2. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of  anderszins langs elektronische weg aan Ouder(s) zijn bevestigd en door Ouder(s) akkoord verklaard.

3. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Ouder(s) is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.

4. Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.

5. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is Ouder(s) verplicht om Vooruitlopers kindercoaching hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Vooruitlopers kindercoaching niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.

6. Indien Ouder(s) niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de  gevolgen hiervan voor rekening van Ouder(s). Ouder(s) zal Vooruitlopers kindercoaching volledig vrijwaren indien Vooruitlopers kindercoaching ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 5. Regels rond afspraken

1. Afspraken voor de begeleiding beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Tijdens de begeleiding volgens de Kernvisie methode is het noodzakelijk dat een ouder aanwezig is, om de aangeleerde kennis ook thuis toe te kunnen passen.

2. Indien begeleiding niet op tijd kan beginnen omdat het Kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de begeleiding voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Ouder(s) blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.

3. Indien Ouder(s) een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het Kind door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Vooruitlopers kindercoaching zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

4. Indien een afspraak door Ouder(s) wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is Vooruitlopers kindercoaching gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen bij Ouder(s). Let op: Bij een jeugdzorgtraject is Vooruitlopers kindercoaching verplicht om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen bij Ouder(s).

5. Vooruitlopers kindercoaching is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Hij/zij zal de Ouder(s) hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare. Vooruitlopers kindercoaching zal het overeengekomen tarief voor de afspraak niet in rekening te brengen.

Artikel 6. Tarieven

1. Aanbiedingen van Vooruitlopers kindercoaching zijn gebaseerd op de informatie die door Ouder(s) is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.

2. De geldende tarieven staan vermeld op www.vooruitlopers.nl en worden op verzoek aan Ouder(s) toegezonden. Over de diensten van Vooruitlopers kindercoaching is geen btw verschuldigd.

3. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het Kind inbegrepen. Begeleiding/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Ouder(s) in rekening worden gebracht.

4. Vooruitlopers kindercoaching is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

Artikel 7. Factuur en betaling

1. Vooruitlopers kindercoaching stuurt Ouder(s) periodiek een factuur voor de overeengekomen dienstverlening, ongeacht het resultaat van de inspanning van Vooruitlopers kindercoaching.  Ouder(s) dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Vooruitlopers kindercoaching te betalen.

2. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Ouder(s) een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Vooruitlopers kindercoaching gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Ouder(s) in rekening te brengen.

3. Bij een betalingsachterstand is Vooruitlopers kindercoaching gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat Ouder(s) van het Kind aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid en privacy

1. Vooruitlopers kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Ouder(s) is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.

3. Vooruitlopers kindercoaching zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Ouder(s) en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Vooruitlopers kindercoaching zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Vooruitlopers kindercoaching heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.

2. Vooruitlopers kindercoaching heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.

3. Vooruitlopers kindercoaching is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Vooruitlopers kindercoaching toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit Overeenkomst indien Vooruitlopers kindercoaching ter zake in verzuim is.

4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.

5. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.

6. Vooruitlopers kindercoaching kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

Artikel 10. Klachten en geschillen

1. a. Vooruitlopers kindercoaching heeft een klachtenregeling vastgesteld bij het Klachtenloket van Adiona wanneer Vooruitlopers kindercoaching NIET werkzaam is overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of de Jeugdwet.
b. Vooruitlopers kindercoaching heeft een klachtenregeling vastgesteld bij Klachtenportaal Zorg wanneer Vooruitlopers kindercoaching WEL werkzaam is overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of de Jeugdwet.

2. Cliënten van Vooruitlopers kindercoaching kunnen een beroep doen op het Klachtenloket en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris bij het formuleren van de klacht. (De specifieke gegevens van het Klachtenloket en de Klachtenfunctionaris zijn te vinden op www.adiona.nl.) Indien de interne klachtenregeling is doorlopen en klager is het met de uitkomst niet eens, dan kan klager de klacht voorleggen aan Klachtenportaal Zorg.

3. De specifieke klachtenregeling en informatie van de Vooruitlopers kindercoaching zijn te vinden op de website van Vooruitlopers kindercoaching; www.vooruitlopers.nl Een klacht moet schriftelijk (daaronder mede verstaan: per email) worden ingediend bij Vooruitlopers kindercoaching.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website www.vooruitlopers.nl